Хүнсний хяналтыг хийх нь хэрэглэгчдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, эдийн засгийн хувьд олон нийтийн үүрэг юм

tsenzuurmn 2023-10-21

Сүүлийн жилүүдэд хүн амын эрүүл мэндэд нөлөөлөх чухал үйл явдлууд гарч, хоол хүнстэй холбоотой хууль эрх зүйн зохицуулалтад хүнсний аюулгүй байдлын ач холбогдлыг илчилсэн. Үүнтэй холбогдуулан Европын холбооны орнуудад хэрэглэгчдийг аюулгүй хоол хүнсээр хангахад чиглэсэн хүнсний аюулгүй байдлын арга барилыг нэвтрүүлж, хүнсний хяналтын үр дүнтэй системийг хэрэгжүүлж байна. Европын Холбооны орнуудад гарсан хүнсний чухал хямрал нь хүнсний аюулгүй байдлын талаархи хууль эрх зүйн зохицуулалтад үндсэн өөрчлөлт оруулсан. Манай улсын хувьд Европын Холбоотой уялдуулах явцад хүнсний бүтээгдэхүүний хууль эрх зүйн зохицуулалтыг өөрчилсөн. Энэ хүрээнд 5996 тоот мал эмнэлгийн үйлчилгээ, ургамлын эрүүл ахуй, хүнс, тэжээлийн тухай хуулийг нийтэлсэн. Энэхүү хууль батлагдсанаар олон шинэ ойлголт, эрсдлийн шинжилгээ манай хууль эрх зүйн зохицуулалтад байр сууриа эзэллээ.

Эрсдлийн шинжилгээ нь хүнс, тэжээлийн аюулгүй байдал, хэрэглэгчийн эрүүл мэнд, амьтны эрүүл мэнд, сайн сайхан байдал, ургамлын эрүүл мэндийг хангах шинжлэх ухааны зарчимд суурилдаг. Эрсдлийн шинжилгээ нь хоол хүнстэй холбоотой химийн, биологийн болон физик аюулын талаархи шинжлэх ухааны өгөгдлийг системтэй, ил тод цуглуулах, шинжлэх, үнэлэх шаардлагатай.

Хүнсний хяналтыг хийх нь хэрэглэгчдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, эдийн засгийн хувьд олон нийтийн үүрэг юм. Хүнсний чанарыг урьдчилан баталгаажуулахын тулд үйлдвэрлэгч компаниудын тавьсан хяналт нь албан ёсны хүнсний хяналтаас гадуур байдаг. Энэ нь хэрэглэгчдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах зорилготой юм.

Хүнсний аюулгүй байдлын хувьд хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нь хүнсний цогц кодекс, хүнсний үр дүнтэй хяналт гэсэн хоёр хүчин зүйлээс хамаардаг. Хүнсний код бол хоол хүнстэй холбоотой хууль эрх зүйн зохицуулалтын бүлэг юм. Хүнсний кодексын зорилго нь хоол хүнсийг тодорхойлох, шинж чанарыг нь тодорхойлох явдал юм. Хүнсний хяналт нь хүнсний аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа нь хүнсний кодтой нийцэж байгаа эсэхийг тодорхойлох явдал юм. Хүнсний кодекс, эрх мэдэл, хоолны хяналттай холбоотой дүрэм журам, дадал зуршлын үндэс нь хүнсний талаар баталсан хууль юм. Эдгээр эрх зүйн зохицуулалтын үндэслэлийг дээр дурдсан болно. Энэ нь 5996 тоот Хүнсний тухай хуулийг бүрдүүлдэг.